Policealna Szkoła Medyczna

Policealna Szkoła Medyczna, jest zarejestrowana w ewidencji szkół prowadzonej przez Urząd Miasta w Katowicach i posiada uprawnienia szkoły publicznej przyznane przez Śląskiego Kuratora Oświaty. Oferuje możliwość nauki dla wszystkich dorosłych osób, które ukończyły szkołę średnią, bez konieczności posiadania matury.

Po zakończeniu nauki w Policealnej Szkole Medycznej, słuchacze otrzymują Świadectwo Ukończenia Szkoły Policealnej na druku Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN). Po zdaniu egzaminu zawodowego dodatkowo uzyskują tytuł technika i dyplom w danej dziedzinie, w której się kształcili. Ten tytuł i dyplom stanowią dodatkowe potwierdzenie zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych, które są bardzo istotne w procesie poszukiwania pracy lub dalszego rozwoju.